1. Bảo mật thông tin nguồn hàng

☑ Hangquangchau cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của Hangquangchau là hành vi được nghiêm cấm.

☑ Hangquangchau chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng Hangquangchau.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

☑ Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên Hangquangchau được bảo mật tuyệt đối. Hangquangchau cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng của riêng Hangquangchau.

3. Chính sách lưu trữ thông tin

☑ Hangquangchau sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng trên hệ thống server của Hangquangchau.

☑ Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 6 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, Hangquangchau có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.

☑ Hangquangchau sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Hangquangchau nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.